تحلیل های تکنیکال

تحلیل های تکنیکال

تحلیل تکنیکال یک روش بررسی بازارهای مالی است که بر اساس نمودارها، شاخص‌ها و الگوهای قیمتی انجام می‌شود. این روش به تحلیل حرکت قیمتها، حجم معاملات و دیگر شاخص‌ها متکی است و به کمک ابزارهایی مانند خطوط روند، میانگین‌ها و شاخص‌های نسبت مالی، پتانسیل تغییرات قیمت را پیش‌بینی می‌کند.

تحلیل های تکنیکال

EURUSD این جفت ارز در چارت روزانه در محدوده 0.9964 در نوسان است. اگر این جفت…

تحلیل های تکنیکال

EURUSD این جفت ارز در چارت روزانه در محدوده 0.9985 در نوسان است. اگر این جفت…

تحلیل های تکنیکال

EURUSD این جفت ارز در چارت روزانه در محدوده 1.0131 در نوسان است. اگر این جفت…

تحلیل های تکنیکال

September 12, 2022EURUSD این جفت ارز در چارت روزانه در محدوده 1.0179 در نوسان است. اگر…

تحلیل های تکنیکال

September 9, 2022 EURUSD این جفت ارز در چارت روزانه در محدوده 1.0094 در نوسان است.…

تحلیل های تکنیکال

September 8, 2022 EURUSD این جفت ارز در چارت روزانه در محدوده 0.9990 در نوسان است.…

تحلیل های تکنیکال

September 5, 2022 EURUSD این جفت ارز در چارت روزانه در محدوده 0.9909 در نوسان است.…

تحلیل های تکنیکال

September 2, 2022   EURUSD این جفت ارز در چارت روزانه در محدوده0.9987 در نوسان است.…